Florida Logo

Depatman Edikasyon nan Florid

Sondaj sou Paran – Edikasyon Espesyal pou Elèv

Depatman Edikasyon nan Florid la ap travay avèk distri lekòl yo pou yo kolekte enfòmasyon sou kòman paran yo panse ke lekòl pitit yo ap kolabore avèk paran elèv ki andikape yo, epi yo ta renmen ou bay opinyon sou sa. Repons ou yo pral ede yo fè efò ki pou amelyore sèvis ak rezilta pou timoun ak fanmi yo.

Sondaj sa a se pou paran elèv ki gen Plan Edikasyon Endividyèl (IEP) k ap resevwa sèvis edikasyon espesyal pandan ane lekòl 2017-18 yo. Tout enfòmasyon yo resevwa pral rete konfidansyèl. Ou ka antre yon sondaj sou entènèt pou chak timoun k ap resevwa sèvis.

If you prefer to submit this survey in English, please click here.

Pou jwenn aksè ak sondaj la, tanpri ranpli tout kat domèn ki anba a.
Chwazi klas pitit ou a, distri ak lekòl yo ki sou lis anba a. Antre dat nesans pitit ou a, epi klike ANTRE.

Klas:
Distri:
Lekòl:
Dat Nesans: //

Si w gen nenpòt lòt kòmantè ou ta renmen pataje avèk nou, tanpri voye kòmantè ou yo bay Aimee Kowalczyk,
Espesyalis Pwogram nan Biwo Edikasyon ak Sèvis Elèv nan Aimee.Kowalczyk@fldoe.org