Florida Logo

Depatman Edikasyon nan Florid

Sondaj sou Paran – Edikasyon Espesyal pou Elèv

Depatman Edikasyon nan Florid la ap travay avèk distri lekòl yo pou yo kolekte enfòmasyon sou kòman paran yo panse ke lekòl pitit yo ap kolabore avèk paran elèv ki andikape yo, epi yo ta renmen ou bay opinyon sou sa. Repons ou yo pral ede yo fè efò ki pou amelyore sèvis ak rezilta pou timoun ak fanmi yo. Sondaj sa a se pou paran elèv ki gen Plan Edikasyon Endividyèl (IEP) k ap resevwa sèvis edikasyon espesyal pandan ane lekòl 2016-17 yo.

Ou kapab soumèt yon sondaj sou entènèt lan pou chak timoun k ap resevwa sèvis yo. Pou w antre nan ankèt lan, nou priye w pou w refere w a ID Ankèt sa ki sou lèt kouvèti kote yo envite w lan oubyen nan kare anba ak agoch papye sa ki gen ankèt ou an.

If you prefer to submit this survey in English, please click here.

Tanpri antre ID Ankèt sa ki nan lèt envitasyon w lan oubyen anba nan kwen agoch ankèt sou paye w lan, epi peze antre oubyen ANTRE.
SURVEY CLOSED UNTIL 2017-8 SCHOOL YEAR

Si w pa gen yon lèt kouvèti oubyen yon ankèt sou papye, tanpri klike isit lan lan pou w antre nan ankèt lan.

Si w gen nenpòt lòt kòmantè ou ta renmen pataje avèk nou, tanpri voye kòmantè ou yo bay Aimee Kowalczyk,
Espesyalis Pwogram nan Biwo Edikasyon ak Sèvis Elèv nan Aimee.Kowalczyk@fldoe.org